Roppongi station last train.

Roppongi station last train.

Passed out guy in Roppongi station